Regulamin usługi montażu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi montażu za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.febestore.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem”).
 2. Usługodawcą (zwany dalej: „Usługodawcą”) jest DOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łężycach, al. Parku Krajobrazowego 109, 84 – 207 Koleczkowo, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000249198, NIP: 9581516855, REGON: 220178288, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 000,00 zł. , BDO 000143606.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

  - wiadomość e-mail, na adres: biuro@febe.store,
  - telefonicznie pod numerem: +48 506 169 718,
  - formularz kontaktowy znajdujący się w Sklepie.

 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.febestore.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu www.febestore.pl (dalej również jako: ,,Regulamin Sklepu”), dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

II. DEFINICJE

Pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Usługa montażu – Usługa świadczona przez Usługodawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, która polega w szczególności na transporcie pergoli do Klienta i jej montażu w miejscu przez Klienta wyznaczonym;

Pergola – budowla ogrodowa w postaci zacienionej alei lub element budynku w architekturze, oferowana do sprzedaży na stronie internetowej Usługodawcy, będąca przedmiotem Usługi montażu;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może zlecić Usługodawcy wykonanie Usługi montażu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Umowa – Umowa o świadczenie Usługi montażu; 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi montażu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin – niniejszy dokument;

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Wykonawca – podmiot specjalizujący się w realizacji Usługi Montażu pergoli, wykonujący usługi na rzecz Usługodawcy. 

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 

 1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Usługodawca świadczy Usługi, a w szczególności Usługę montażu.
 2. Świadczenie Usługi montażu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca realizuje Usługę montażu za pośrednictwem Wykonawcy.
 4. Usługodawca może uzgodnić z Klientem indywidualne zasady świadczenia Usługi montażu lub świadczenia innych Usług niż określone niniejszym Regulaminem. W celu ustalenia możliwości uzgodnienia indywidualnych zasad świadczenia Usługi montażu lub świadczenia innych Usług, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt. I ppkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Świadczenie dodatkowych Usług mogą regulować również odrębne regulaminy.

IV. USŁUGA MONTAŻU

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę montażu w zakresie prezentowanym w Serwisie.
 2. Świadczenie Usługi montażu wymaga złożenia Zamówienia. Warunkiem złożenia Zamówienia Usługi Montażu jest złożenie zamówienia na zakup Pergoli oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu Zamówienia Usługi montażu, podczas procesu zakupu Pergoli, Klient wybiera opcję Usługi montażu, a następnie wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 4. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Klientowi będącemu Konsumentem jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 6. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług montażu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 7. Klient dokonuje płatności za Usługę montażu wraz z płatnością za zamówiony Towar, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 8. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi montażu, po przesłaniu Klientowi na jego adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania Zamówienia, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 9. W terminie 5 dni od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Wykonawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu montażu Pergoli.
 10. Termin montażu Pergoli nie powinien przekraczać 25 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę. W przypadku, gdy Pergola nie jest dostępna w magazynie, termin montażu ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny na jej sprowadzenie, o czym Klient zostanie poinformowany.
 11. Termin montażu Pergoli określony w ust. 10 powyżej może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia siły wyższej. Termin „siła wyższa" oznacza zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych, które jest zewnętrzne w stosunku do Klienta, Usługodawcy lub Wykonawcy, któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością. Zdarzeniami Siły wyższej w rozumieniu Regulaminu są w szczególności: trzęsienie ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody.
 12. Usługa montażu realizowana jest w odległości do 100 kilometrów od siedziby Usługodawcy.
 13. Usługa montażu Pergoli wykonywana jest na podłożu przygotowanym przez Klienta. 
 14. Klient może zlecić przygotowanie podłoża pod montaż pergoli Wykonawcy na warunkach indywidualnie z nim uzgodnionych. Jest to usługa realizowana poza ustaleniami z Usługodawcą i w tym zakresie postanowienia Regulaminu nie obowiązują.
 15. Wykonawca w dniu montażu Pergoli, ocenia czy Klient z należytą starannością przygotował podłoże pod Usługę montażu. W przypadku braku przygotowania podłoża, bądź przygotowania podłoża w sposób nienależyty, lub w sytuacji, gdy realizacja Usługi montażu okaże się niemożliwa z winy Klienta, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu Wykonawcy do Klienta w wysokości 20% wartości Usługi montażu poprzez dokonanie zapłaty tej kwoty na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 3 dni od planowanego montażu.
 16. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w ust. 15 powyżej, Wykonawca ustali z Klientem nowy termin realizacji montażu Pergoli. W sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z Usługi montażu, Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za Usługę montażu pomniejszoną o 20% jej wartości.
 17. W celu realizacji Usługi montażu, Klient zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy energii elektrycznej o napięciu 230 V. W przeciwnym razie, Klient zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o braku takiej możliwości w trakcie ustalania terminu montażu Pergoli.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, w tym od Umowy o świadczenie Usług, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór udostępniany jest na stronie Sklepu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Klient jest zobowiązany do:

  a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  c. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usługi montażu;
  d. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  e. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Klient nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Klientów czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.